Se pare ca mai marii nosti conducatori au avut bagare de seama la toata ”nebunia” ce s-a declansat pe retelele sociale privitor la ACTA si ce inseamna acest acord! Putin cam tarziu totusi si destul de vag explicat, pentru ca lasa in continuare loc speculatiilor de tot felul! In mare, se distinge scopul comercial al proprietatilor intelectuale si utilizatorii de drept al acestor proprietati intelectuale! Se mai distinge un amanunt extrem de important, ca desi este un mega-acord international, aplicarea acestuia va depinde in foarte mare masura de fiecare guvern in parte sau organizatie regionala, gen Uniunea Europeana, tinandu-se cont evident si de legislatia in vigoare privind transportul de marfuri! Pentru a intelege si singuri ce vizeaza acest acord, cititi urmatorul comunicat, emis de catre Consiliul Uniunii Europene in data de 20 ianuarie!

Cititi aici comunicatul oficial integral!

In cele ce urmeaza voi prezenta un scurt conspect asupra metodelor de aplicare a acestui acord, adica partea cea mai sensibila si pe baza careia au aparut atatea speculatii:

ARTICOLUL 27
Aplicarea legii în mediul digital
(1) Fiecare parte se asigură că legislația sa cuprinde proceduri de aplicare a legii, de genul celor
enunțate la secțiunea 2 (Punerea în aplicare a sancțiunilor civile) și la secțiunea 4 (Punerea în
aplicare a sancțiunilor penale) care să permită o acțiune eficace împotriva oricărui act de încălcare a
drepturilor de proprietate intelectuală, care are loc în mediul digital, inclusiv măsuri de remediere
eficiente destinate să prevină orice încălcare și măsuri de remediere care să constituie un mijloc de
descurajare a oricărei încălcări ulterioare.
(2) În conformitate cu alineatul (1), procedurile de aplicare a legii ale fiecărei părți se aplică
încălcării dreptului de autor sau drepturilor conexe asupra rețelelor digitale, care pot include
utilizarea ilegală de mijloace de difuzarea la scară largă în scopul încălcării. Aceste proceduri sunt
puse în aplicare astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea activității legitime, inclusiv
comerțul electronic și, în conformitate cu legislația părții respective, respectă principii fundamentale
precum libertatea de expresie, un proces echitabil și protecția vieții private
1
.
                                               
1
 De exemplu, fără a aduce atingere legislației unei părți, adoptarea sau menținerea unui regim
care prevede limitări privind responsabilitatea furnizorilor de servicii online sau măsurile de
remediere disponibile împotriva acestora, păstrând, în același timp, drepturile legitime ale
titularului dreptului. ACTA/ro 33
(3) Fiecare parte se străduiește să promoveze, în cadrul mediului de afaceri, eforturi de cooperare
menite să abordeze în mod eficace contrafacerea mărcilor de comerț și încălcarea dreptului de autor
sau a drepturilor conexe păstrând, în același timp, o competiție legitimă și, în conformitate cu
legislația părții respective, principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil
și protecția vieții private.
(4) O parte poate să furnizeze, în conformitate cu actele sale cu putere de lege și cu normele sale
administrative, autorităților sale competente autoritatea de a solicita unui furnizor de servicii online
să divulge rapid unui titular al dreptului suficiente informații pentru a identifica un abonat despre al
cărui cont se presupune că a fost utilizat pentru încălcare, atunci când respectivul titular al dreptului
a depus o cerere, suficientă din punct de vedere juridic, cu privire la contrafacerea mărcilor de
comerț sau la încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe și atunci când astfel de
informații sunt cerute pentru a proteja sau a aplica drepturile respective. Aceste proceduri sunt puse
în aplicare astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea activității legitime, inclusiv comerțul
electronic și, în conformitate cu legislația părții respective, respectă principii fundamentale precum
libertatea de expresie, un proces echitabil și protecția vieții private.
(5) Fiecare parte prevede o protecție juridică corespunzătoare și sancțiuni juridice eficace
împotriva neutralizării măsurilor tehnice eficace
1
 folosite de autori, artiști interpreți sau executanți
sau de producătorii de fonograme în exercitarea drepturilor lor în cadrul operelor, interpretărilor,
execuțiilor sau fonogramelor lor și care restrâng actele cu privire la acestea, care nu sunt autorizate
de către autorii, artiștii interpreți sau executanți sau de către producătorii de fonograme în cauză sau
care nu sunt permise de lege.
                                               
1
 În sensul prezentului articol, măsuri tehnice înseamnă orice tehnologie, dispozitiv sau
componentă care, în cursul normal al funcționării sale, este prevăzută să împiedice sau să
restricționeze acte, cu privire la opere, interpretări, execuții sau fonograme, care nu sunt
autorizate de autori, artiști interpreți sau executanți sau de producători de fonograme, astfel
cum prevede legislația unei părți. Fără a aduce atingere domeniului de aplicare al dreptului de
autor sau al drepturilor conexe incluse în legislația unei părți, măsurile tehnice sunt
considerate eficiente atunci când utilizarea operelor, interpretărilor, execuțiilor sau
fonogramelor protejate este controlată de autori, artiști interpreți sau executanți sau de
producători de fonograme, prin aplicarea unui control al accesului relevant sau a unui proces
de protecție relevant, cum ar fi criptarea sau bruierea sau a unui mecanism de control al
copierii, care îndeplinește obiectivul protecției. ACTA/ro 34
(6) În scopul de a garanta protecția juridică corespunzătoare și sancțiunile juridice eficace
menționate la alineatul (5), fiecare parte oferă protecție cel puțin împotriva:
(a) în măsură în care legislația sa prevede acest lucru:
(i) neutralizării neautorizate a unei măsuri tehnice eficace, executate știind sau având
motive rezonabile pentru a ști; și
(ii) oferirii publicului, prin intermediul comercializării unui dispozitiv sau al unui produs,
inclusiv programele pentru calculator, sau al unui serviciu, ca o modalitate de a
neutraliza o măsură tehnică eficace; și
(b) fabricarea, importul sau distribuirea unui dispozitiv sau produs, inclusiv programe pentru
calculator sau furnizarea unui serviciu care:
(i) este conceput sau produs în principal în vederea neutralizării unei măsuri tehnice
eficace; sau
(ii) are numai un scop limitat din punct de vedere comercial în afara celui de a neutraliza o
măsură tehnică eficace
1
.
                                               
1
 În aplicarea alineatelor (5) și (6), nicio parte nu este obligată să solicite ca proiectarea sau
proiectarea și selecția părților și a componentelor pentru un produs electronic de consum, de
telecomunicații sau informatic să ofere un răspuns vreunei măsuri tehnice speciale, atât timp
cât produsul nu contravine în alt fel măsurilor sale de implementare a acestor alineate. ACTA/ro 35
(7) Pentru a proteja informațiile privind regimul drepturilor în format electronic
1
, fiecare parte
prevede protecție juridică corespunzătoare și sancțiuni juridice eficace împotriva oricărei persoane
care săvârșește una din următoarele fapte cu știință și fără autorizație sau, în cazul sancțiunilor
civile, având motive întemeiate de a crede că această faptă va determina, va permite, va facilita sau
va disimula o încălcare a unui drept de autor sau a unor drepturi conexe:
(a) eliminarea sau modificarea oricărei informații privind regimul drepturilor în
format electronic;
(b) distribuirea, importul în vederea distribuirii, radiodifuzarea sau televizarea, comunicarea către
public sau punerea la dispoziția publicului a unor opere, interpretări, execuții sau fonograme,
știind că informațiile privind regimul drepturilor în format electronic au fost eliminate sau
modificate fără autorizație.
(8) Atunci când prevede protecție juridică corespunzătoare și sancțiuni juridice eficace în temeiul
dispozițiilor de la alineatele (5) și (7), o parte poate adopta sau menține limitări sau excepții
corespunzătoare măsurilor de punere în aplicare a dispozițiilor de la alineatele (5), (6) și (7).
Obligațiile enunțate la alineatele (5), (6) și (7) nu aduc atingere drepturilor, limitărilor, excepțiilor
sau mijloacelor de apărare legate de încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe prevăzute
de legislația unei părți.
                                               
1
 În sensul prezentului articol, informațiile privind regimul drepturilor înseamnă:
a) informații care identifică opera, interpretarea, execuția sau fonograma; autorul operei,
artistul interpret sau executant al interpretării sau execuției sau producătorul
fonogramei; sau deținătorul oricărui drept asupra operei, interpretării, execuției sau
fonogramei;
b) informații cu privire la clauzele și condițiile utilizării operei, interpretării, execuției sau
fonogramei; sau
c) orice numere sau coduri care reprezintă informațiile descrise la literele (a) și (b) de mai
sus; atunci când oricare din aceste informații este anexată unei copii a unei opere,
interpretări, execuții sau fonograme sau apare în legătură cu comunicarea sau punerea la
dispoziția publicului a unei opere, interpretări, execuții sau fonograme.ACTA/ro 36
CAPITOLUL III
PRACTICI DE APLICARE A LEGII
ARTICOLUL 28
Expertiză în domeniul aplicării legii, informare și coordonare internă
(1) Fiecare parte încurajează dezvoltarea unei expertize specializate în cadrul autorităților sale
competente responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală.
(2) Fiecare parte încurajează colectarea și analiza de date statistice și alte informații relevante
privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală, precum și colectarea de informații privind
cele mai bune practici de prevenire și combatere a încălcărilor.
(3) Fiecare parte promovează, după caz, coordonarea internă în cadrul autorităților sale
competente responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală și facilitează acțiunile
comune ale acestora.
(4) Fiecare parte încurajează promovarea, după caz, a stabilirii și menținerii mecanismelor
formale sau informale, cum ar fi grupurile consultative, în cadrul cărora autorităților sale
competente li se pot furniza punctele de vedere ale titularilor drepturilor și ale altor părți
interesate relevante. ACTA/ro 37
ARTICOLUL 29
Gestionarea riscurilor la frontiere
(1) În scopul de a asigura o aplicare mai eficace a drepturilor de proprietate intelectuală la
frontiere, autoritățile competente ale unei părți pot:
(a) să consulte părțile interesate relevante și autoritățile competente ale altor părți responsabile de
aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în scopul de a identifica și aborda riscuri
semnificative și de a promova acțiuni de atenuare a acelor riscuri; și
(b) să facă schimb de informații cu autoritățile competente ale altor părți privind aplicarea la
frontiere a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv informații relevante pentru a
identifica și a viza mai bine, în scopul inspectării, expedieri despre care se suspectează că ar
conține mărfuri care aduc atingere unui drept.
(2) Atunci când o parte aplică sechestrul asupra unor mărfuri importate care încalcă dreptul de
proprietate intelectuală, autoritățile competente ale acesteia pot să îi furnizeze părții informațiile
necesare identificării părților și mărfurilor implicate în exportul mărfurilor sechestrate. Autoritățile
competente ale părții care realizează exportul pot lua măsuri împotriva părților respective și a
viitoarelor expedieri, în conformitate cu legislația părții respective.